Kép

Épületleírás

 

"GYÖRGYFALVA. - A falusi föld­művesek és a városi ipari munkásság gyönyörű találkozója volt a györgyfalvi kultúrház felavató ünnepsége.Pünkösdkor történt s elmondhatjuk,hogy valóban a pünkösdi lélek hatotta át mind a boldog falusiakat, mind az ünnepségen megjelent városi kiküldöt­teket. A különböző nyelveken beszélők:magyarok és románok egyformán meg­értették egymást, mert a szeretet és az építő cselekedet szép szavaival szóltak
egymáshoz.
A készülődés egy évig tartott, egy évvel ezelőtt határozták el a kolozsvári ipari munkások, hogy vasárnaponkint — feláldozva pihenő napjukat. — ki­mennek a falvakba és komoly gyakor­lati segítséget nyújtanak földművelő ­testvéreiknek. így történt, hogy a ko­lozsvári ruházati és textilipari munká­sok szakszervezete Györgyfalvára láto­gatott egy vasárnap s kimondották, hogy ettől kezdve a maguk falujának tekintik Györgyfalvát. S mivel a köz­ségnek nem volt művelődési háza, meg­ígérték a györgyfalviaknak. hogy majd közös erővel azt is építenek.
A többi már gyorsan ment. Kós Ká­roly gyönyörű Művelődési Ház-tervet készített Györgyfalva számára, a györgyfalviak anyagot és munkát szol­gáltattak, a kolozsvári ruházati és textilmunkások pénzt gyűjtöttek. Megtörtént az alapvetés s ez év pünkösdére tető alá került a györgyfalviak közmű­velődési hajléka. Igaz, hogy egyelőre még csak az egyik nagyterem készült el teljesen, az épület többi része még munkát igényel de az elkészült terem már hozzájárulhat a további kiadások fedezéséhez.
Pünkösd ünnepén zajlott le az avatási ünnepély. A kolozsvári textilmunkások Rácz István vezetésével nagyszámú küldöttséget menesztettek Györgyfalvá­ra. De a nevezetes esemény hírére a vármegye is képviselőt küldött Tunyogi -Csapó Gyula dr. alispán szemé­lyében, és természetesen képviseltette magát az ünnepségen a Magyar Népi Szövetség is Szepesi Sándor központi végrehajtóbizottságí taggal.
A falu népe délelőtt istentiszteleteken vett részt, s az egykori apostolok pél­dáján erősítette lelkét. Az ünnepség maga délután kezdődött.
Elsőnek Györgyfalva. református lel­késze szólt az egybegyűltekhez s szen­telte meg a Művelődés Házát. Szavai­ban a békesség szelleme szólt a más nemzetiségűek felé. Ugyanez a lélek ha­totta át a györgyfalvi román görögke­leti lelkész beszédét is, hiszen a Kultúrház nemcsak a munkások és a földmí­vesek, de a románok és a magyarok közös munkájának is az eredménye.
— Ez a Művelődési Ház — mondotta a görögkeleti lelkész — a mi összetar­tásunk hajléka kell hogy legyen.
Tunyogi-Csapó Gyula dr. szintén fi­gyelmeztette az ünnepség résztvevőit,hogy fel ne üljenek azoknak, akik annyi szenvedés után ma is szembe sze­retnék állítani ezt a két népet,
A Magyar Népi Szövetség központi kiküldötte, Szepesi Sándor, Györgyfal­vát és népét példaképpen állította az ország falvai elé.
A földművesek és az ipari munká­sok összefogásának jelkénén túl ez a Művelődési Ház — hangsúlyozta — jel­képe a háborús romokból való újjáépí­tésnek is. Itt látszik, hogy nem sirán­koztak és keseregtek az emberek, ha­nem az idők szavát megértve, földmű­vesek és munkások, románok és ma­gyarok fogtak össze, hogv otthont építsenek a maguk számára. Otthont, amely a művelődés fejlesztése mellett mindkét népet a szeretet melegségével szolgálja.
Rácz István, a textilmunkások kikül­dötte az elvégzett munka boldog örömét áhította példaképként minden dolgozó elé.
Györgyfalva boldog népe meleg sze­retettel fogta körül a körükbe érkezett városiakat. Ők is hitet tettek' a földmű­ves és a munkások. a románok és a ma. gyár eV elszakíthatatlan egysége mel­lett. Mint Orosz Lajos. Györgyfalva bírája mondotta, akinek a Művelődési Ház megépítésében oroszlán része volt, mindent elkövetnek a jövőben is, hogy továbbra is az élen járjanak.
Hiszünk neki s azóta még több büsz­keséggel és bizalommal tekintünk Gvörgyfalva felé." (D.Gy.:Bensőséges ünnepség keretében avatták fel Györgyfalva kultúrházát. Világosság 1946. június 17. 6.)

A gyülekezeti terem egy második szárny hátsó részén került elhelyezésre. A másik szárny tartalmazott egy kis boltot, irodát és egyszobás lakást is. Minden különálló funkció az utcafronti kertre nyílóan külön bejáratot kapott, míg a terem nagy ablakai hátrafelé, az utcával ellentétes irányba néznek. A terem fontosságát a domináns tetőforma hangsúlyozta, amely belül, a mennyezeten is megjelent a terem belsőjének központi jellegzetességeként.

 

Bibliográfiai adatok

Kós Károly: Épít a falvak népe. II. 1945. augusztus 31. (1.)

D.Gy.:Bensőséges ünnepség keretében avatták fel Györgyfalva kultúrházát. Világosság 1946. június 17. (6.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (430-434.) [1945-1]

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (209-211.)

Tervezés ideje
1945 1945
Építés ideje
1945 - 1946 1946
Mai településnév
Györgyfalva, Gheorghieni
Építtető
Kolozs Megye Népi Szövetség, Mezőgazdasági Osztály
Tervező
Kós Károly
Kivitelező
Kolozsvári ruházati és textilipari munkások, Györgyfalva lakossága önkéntesei
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
kulturális épület
Épület mai státusza
jelenleg is áll, átalakítva
Geofield